La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última
actualització i es considera informació introductòria per a l'usuari relativa als productes, serveis i altres
informacions incloses.

La Cooperativa del Camp Sant Salvador S.C.C.L rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització incorrecta dels continguts i el seu dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés de manera
temporal o definitiva.

La Cooperativa del Camp Sant Salvador S.C.C.L rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per la Cooperativa del Camp Sant salvador S.C.C.L o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços amb les pàgines web de la Cooperativa del Camp Sant Salvador S.C.C.L.

La Cooperativa del Camp Sant Salvador S.C.C.L no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d'aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda a aquestes pàgines web i que es faci sense autorització de la Cooperativa del Camp Sant Salvador S.C.C.L és una infracció que castiga la legislació vigent.

D'acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999 i al Reial Decret 1720/2007, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (Llei Oficial de Protecció de Dades), l'usuari queda informat de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents a la Cooperativa del Camp Sant Salvador S.C.C.L i del seu tractament. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l'usuari. Aquest té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades i a la seva utilització amb qualsevol finalitat diferent de la manifestada en aquest avís, podent exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb
l'establert a la legislació vigent. Si és així, haurà de contactar amb la Cooperativa del Camp Sant Salvador S.C.C.L a través dels serveis oferts a la pantalla de contacte.

L'acceptació de l'usuari perquè les seves dades puguin ser cedides o tractades de la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el disposat als articles 6 i 11 de la Llei